Kattoturva turvaa onnettomuuksilta ja vahingoilta

Usein ei tiedetä tai ymmärretä, että kiinteistön omistaja, esimerkiksi taloyhtiö on vastuussa siitä, että kiinteistö ympäristöineen on turvallinen kaikille: asukkaille, ohikulkijoille ja katolla liikkuville ammattilaisillekin, kuten nuohoojille, antenniasentajille ja lumenpudottajille. Usein vastuunkantajina toimivat taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.


vastuu-paakuva.jpg

Kattoa pitää huoltaa ja se tulee pitää turvallisena sillä katoilla tehdään paljon erilaisia huoltoja, kuten nuohouksia, lumitöitä ja antenniasennuksia. Turvallinen työskentely vaatii oikeiden varusteiden lisäksi myös turvalliset työolosuhteet ja niiden luominen on kiinteisön omistajan vastuulla.

Taloyhtiön vastuu alueensa turvallisuudesta on otettava vakavasti. Maallikoista pääsin koostuvat hallitukset ostavat taloyhtiöille palveluja ammatti-isännöitsijältä. Hän puolestaan huolehtii, että huoltoliike ja esimerkiksi lumenpudottajat ovat osaavia ja huolellisia. Hyvä isännöitsijä ei katso vain hintaa, vaan etsii parhaat ammattilaiset. Hallituksen tehtävänä puolestaan on varata tarvittava raha.

Huolehdi siitä, että omistamasi tai hallinnoimasi kiinteistö ympäristöineen on turvallinen.


Kattoturvaa säädellään monissa laeissa, kuten esimerkiksi:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §:
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Järjestyslaki 5 §:
Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Pelastuslain 13 §:
Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Asunto-osakeyhtiölaki:
Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Asunto-osakeyhtiölaki 24:1 §
Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 24 luvun 1 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Kattotyön turvallisuutta käsitellään myös Maankäyttö- ja rakennuslaissa, Laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, vastuukysymyksiä Järjestyslaissa ja seuraamuksia Rikoslaissa.